Quickscan

In Nederland leven meer dan 750.000 huishoudens in energiearmoede. Van energiearmoede is sprake als een huishouden na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud niet genoeg geld overhoudt voor het betalen van de energierekening. Door de stijgende kosten die voortkomen uit de energietransitie wordt dit aantal alleen maar groter. Hierdoor dreigen vooral huishoudens met een laag inkomen in een onhoudbare situatie terecht te komen. Deze groep zal in toenemende mate druk geven op het gemeentelijk minimabeleid, vraagt een verhoogde inzet van schuldhulpverlening en vergroot de sociaaleconomische wig in de samenleving. Gemeenten zijn daarom gebaat bij een aanpak die praktische oplossingen biedt om de energierekening bij huishoudens met een smalle beurs structureel omlaag te brengen.

Het ondersteunen van huishoudens met een smalle beurs bij het verlagen van de energierekening vraagt om inzet en samenwerking met partijen uit het sociaal, fysiek en privaat domein. Denk aan sociale wijkteams, schuldhulpverlening, welzijns- en maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, werkpleinen, GGD’en, voedselbanken, energiebedrijven, ondernemers en lokale (energie)coöperaties. Bovendien is er lokaal, regionaal en nationaal beleid rondom de thema’s duurzaamheid, energie en minima.

Diverse pilots en initiatieven hebben al relevante inzichten gegeven om met behulp van een energiecoach de energiearmoede onder minima te bestrijden. ZEKER® Advies biedt gemeenten de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een praktische aanpak die de energierekening aangrijpt om armoede en schulden te bestrijden (of te voorkomen). Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. De inzet van de energiecoach levert huishoudens niet alleen lastenverlichting op, óók wordt actief bijgedragen aan energiebesparing. Op deze wijze maken huishoudens met een smalle beurs op een laagdrempelige manier kennis met een socialere energietransitie.

De Quickscan Energiearmoede die ZEKER® Advies aanbiedt, geeft gemeenten inzicht in de risico’s van energiearmoede en biedt handelingsperspectief voor een praktische aanpak voor energiebesparing bij huishoudens met een smalle beurs. Door een effectieve aanpak van dit thema, wordt de druk op het gemeentelijk minimabeleid en instroom in de schuldhulpverlening verminderd en wordt een praktische bijdrage geleverd aan de socialere energietransitie.

Interesse of meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met:

Jan Jitse Visser
T. 06 – 38 93 3006
E. janjitse@zeker.eu

Lees hier onze brochure over Energie armoede:

Quickscan Energie Armoede