Opleidingsprogramma Consulent Jeugd

Algemeen

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Als professional van ZEKER® op dit domein beschik je over minimaal HBO-niveau en werk je ZEKER® professioneel aan je eigen ontwikkeling. Via het traineeship tot Jeugdconsulent ontwikkel je de competenties die je nodig hebt voor een goede uitvoering van je taken. Als Jeugdconsulent ben je in staat om de juiste indicaties te stellen, kies je een integrale benadering en biedt je de juiste maatwerkoplossing. Je werkt hierbij veel samen met andere teams en disciplines binnen het Sociaal Domein.

Inhoud

Dit traineeship is bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt als beginnend Jeugdconsulent, of mensen die al werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en graag een overstap naar de functie van Jeugdconsulent willen maken. Zij kunnen dit doen via het traineeship bij ZEKER®. Klik hier voor meer informatie over het traineeship

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd door ervaren docenten. Zij beschikken over ruime ervaring met het verzorgen deze opleiding tot Jeugdconsulent.

Module: Kanteling &Transities – Doelgroep Jeugd en onderzoek

Aantal lesdagen: 3 dagen

Lesdag 1:
• De Jeugdconsulent. Wat houdt het vak in en welke functies kan je terecht komen?;
• De Jeugdwet in grote lijnen;
• Wie is de doelgroep Jeugd?;
• De Toegang: hoe en waar komen meldingen binnen?

Lesdag 2:

• Het hulpaanbod en de voorzieningen;
• PGB en Zorg in natura;
• Indiceren en opstellen ondersteuningsplan;
• Het keukentafelgesprek.

Lesdag 3:

• De procedure van indiceren;
• De verschillende leefdomeinen;
• Oefenen met voeren keukentafelgesprek en opstellen rapportages.

Module Organisatie en wettelijk kader

Aantal lesdagen: 1 lesdag

In deze les wordt het juridische kader en de opbouw van de Jeugdwet en een aantal kernthema’s behandeld. De kernthema’s zijn o.a: toestemming verlenen binnen de jeugdhulp, het woonplaatsbeginsel, en de afbakening tussen Jeugdwet – ZVW – WLZ.

Module Casuïstiek jeugd en communicatie

Aantal lesdagen: 2 lesdagen

Lesdag 1:
• Gespreksvoering en casuïstiek. Het voeren van rolspellen gesprekken in de rol van jeugdconsulent maakt hier onderdeel van uit;
• Methodisch werken. Met een verdieping in oplossingsgericht werken.

Lesdag 2:
• Vervolg op Gespreksvoering en casuïstiek.
• Omgaan met weerstand en/of conflict;
• Komen tot vraagverheldering;
• Intervisie aan de hand van een zelf ingebracht intervisievraagstuk.

Module Kwaliteit en rechtsbescherming, beroep en privacy Jeugdwet

Aantal lesdagen: 1 lesdag
• Privacy in het jeugddomein;
• Kwaliteitssysteem: kwaliteit bij de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, kwaliteit bij de gemeenten;
• Het toezicht op de jeugdhulp.
• Rechtspositie jeugdigen en ouders;
• Gerechtelijke procedures inclusief klachtprocedures;
• Rechtsbescherming bij vrijheid beperkende maatregelen.

Module Signaleren en richtlijnen kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode

Aantal lesdagen: 2 dagen

Lesdag 1:
• Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld;
• De meldcode.

Lesdag 2:
• Gespreksvoering bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
• Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
• Verzoek tot onderzoek.

Terugkomdagen

Na afloop van de opleiding volgen onze trainees gedurende het eerste jaar regelmatig terugkomdagen. Deze dagen worden in onderling overleg ingevuld en begeleid vanuit ZEKER®.

Online leeromgeving

Alle deelnemers krijgen toegang tot een unieke online leeromgeving. Hierin worden alle relevante documenten, bestanden en eventuele huiswerkopdrachten beschikbaar gesteld. Deze leeromgeving dient ook als naslagwerk.

Certificering

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Een certificaat wordt afgegeven als het eindexamen met een voldoende is afgerond. Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een vaardighedentoets n.a.v. een praktijksituatie.

Accreditatie

De hele opleiding Consulent Jeugd is door het SKJ geaccrediteerd met 63,00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.

Duur

10 lesdagen verdeeld over 6 weken. Op de overige dagen doe je werkervaring op bij een opdrachtgever. Nadat het traject goed is doorlopen worden er gedurende een periode van 1 jaar nog terugkomdagen georganiseerd voor de deelnemers van dit traineeship.